Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski KLub Sportowy "DYLEWIANKA" w Dylewie Tytuł oferty: Piknik Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin Tytuł oferty: Otwarty Turniej Karate Shinkyokusin Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Fundacja "HUTNIK 1957" Tytuł oferty: Turniej piłkarski Hutnik Całego Mazowsza Wnioskowana kwota dotacji: 6 200


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-kulturalne Tytuł oferty: Turniej Piłki Nożnej i Turniej Piłki Siatkowej Sołectw Gminy Łyse Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym JAWOR Tytuł oferty: Mazowiecka letnia olimpiada sportowa Wnioskowana kwota dotacji: 10 000