Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 12.02.2024 Nazwa organizacji: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie Tytuł oferty: Mistrzostwa Polski Zrzeszenie LZS w zapasach kobiet w kategorii wiekowej: kadetki, juniorki i kategoria młodzieżowa Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2024 Nazwa organizacji: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie Tytuł oferty: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w sumo i Mistrzostwa Polski juniorów w sumo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2024 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukomie Tytuł oferty: Turniej piłki nożnej drużyn OSP z terenu gminy Rościszewo i Szczutowo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2024 Nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy Akcja Jastrzębia Tytuł oferty: VII Turniej Piłki Nożnej o "Puchar Wójta, Prezesa Akcji i Rady Gminy Jastrzębia Wnioskowana kwota dotacji: 6 000


Data dodania: 12.02.2024 Nazwa organizacji: Klub Sportowy TopSpin Pionki Tytuł oferty: III Słoneczny Turniej Tenisa Stołowego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000