Pin It

23 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się jedenaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W posiedzeniu uczestniczyło 14 z 18 członków Rady.

Pierwsze w nowym roku posiedzenie było także pierwszym posiedzeniem dla 3 członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - nowo powołanych do Rady przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji. Radni: Michał Grodzki, Piotr Kandyba i Konrad Wojnarowski zastąpili przedstawicieli Sejmiku V Kadencji: Wiolettę Paprocką-Ślusarską, Leszka Przybytniaka i Jana Rejczaka. Akty powołania do Rady w imieniu Marszałka Województwa wręczyła Tamara Borkowska – pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi. Przyjęto porządek obrad, zatwierdzono protokół z 10 posiedzenia, ustalono harmonogram posiedzeń  na rok 2019. I tak, Rada spotka się w 2019 roku 20 marca, 5 czerwca, 11 września i 20 listopada. Natomiast ostatnie posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zaplanowano na 15 stycznia 2020 r. Rada przyjęła również Sprawozdanie ze swoich prac w 2018 roku.

Rada wyznaczyła również swoich przedstawicieli do udziału w pracach pierwszych 7 komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych.

Część merytoryczną posiedzenia rozpoczęła prezentacja przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego – Jana Myszaka dotycząca programów przewidzianych dla organizacji pozarządowych w Programie współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Posiedzenie zamknęły informacje przekazane przez Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Andrzeja Rybus-Tołłoczko – dotyczące tematów poruszanych podczas Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego – gremium skupiającego przedstawicieli ze wszystkich województw (spotkanie konwentu z prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych, ustawa o kołach gospodyń wiejskich, znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych)  oraz prezentacja nowej odsłony strony internetowej poświęconej współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.

powróć