logo Mazowsze serce Polski

Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

Uchwałą nr 115/21 z dnia 14 września 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę nr 54/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1306).

Podręcznik „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”

W imieniu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do lektury podręcznika „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”, którego celem jest przybliżenie korzyści płynących z funkcjonowania KDS (Komisji Dialogu Społecznego) oraz dostarczenie praktycznych informacji na temat ich tworzenia i działania. Podręcznik jest przeznaczony dla osób zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami ...

V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w formule cyklu wideokonferencji dotyczących ekonomii społecznej. Konferencje odbędą się w pięciu terminach:

26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania, 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej, 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w c ...

obrazek przedstawia czyste chmury na błękitnym niebie

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczeń poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu przyjęty

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 16/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu)
Plan działań krótkoterminowych (PDK) został opracowany ze względu na ryzyko wystąpienia w strefie mazowieckiej przekroczenia poziomów normatywnych dwutlenku siarki w powietrzu. Celem ww. dokumentu jest:

1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń,

2. ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

PDK określa m.in. czynności i działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Wskazuje również podmioty odpowiedzialne za realizację działań.

 

obrazek przedstawia czyste chmury na błękitnym niebie

Informacja o rozpatrzeniu uwag, wniosków i opinii dotyczących planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych dwutlenku siarki w powietrzu.


Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył uwagi, wnioski i opinie dotyczące planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 200/205/01 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrza.