Pin It

20 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się dwunaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W posiedzeniu uczestniczyło 12 z 18 członków Rady.

W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi. Przyjęto porządek obrad oraz zatwierdzono protokół z 11 posiedzenia.

Następnie członkowie Rady spotkali się z zaproszonymi gośćmi:
Panią Bożeną Zych – Zastępcą Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pani Prezes odpowiadała na liczne pytania dotyczące zagadnień związanych z dotacjami przekazywanymi przez samorządy organizacjom pozarządowym, w tym dotyczące terminów podpisywania umów dokonywania wydatków ze środków dotacyjnych, składania sprawozdań.
Panem Aleksandrem Kornatowskim – nowym Dyrektorem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który omówił kwestie dotyczące konkursów realizowanych przez MCPS. Rada podziękowała za otwartość na sugestie dotyczące wydłużania terminów realizacji zadań określanych w ogłoszeniach konkursowych – do 15 grudnia 2019 r.

W kolejnej części posiedzenia Rada wyznaczyła również swoich przedstawicieli do udziału w pracach 13 komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych. Pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rada przyjęła również uchwałę w sprawie ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert w terminach dającym organizacjom pozarządowym jak najdłuższy czas na realizację zadań.

W sprawach różnych Współprzewodniczący MRDPP – Andrzej Rybus-Tołłoczko oraz Andrzej Trzeciakowski zaprezentowali swój apel do organizacji pozarządowych o wsparcie lokalnych samorządów w opiece nad dziećmi i młodzieżą w sytuacji ewentualnego strajku generalnego w oświacie. Apel można przeczytać na naszej stronie:
 

powróć