Pin It

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Uwaga: O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Jakie warunki musi spełniać zabytek?
 • znajdować się na stałe na terenie województwa mazowieckiego;
 • być dostępny publicznie;
 • posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego;
 • być wpisany do rejestru zabytków.

Na realizację jakich projektów można otrzymać dotację?

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uwaga: Sporządzenie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane
z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000,00 zł.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.
W dwóch poniższych przypadkach dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót:

 • jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – wówczas do wniosku należy dołączyć opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków;
 • jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – wówczas do wniosku należy dołączyć opinię sporządzoną przez właściwy organ ochrony zabytków albo odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy lub opinię właściwego organu nadzoru budowlanego.

Uwaga: Trudna sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie uzasadnia ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

Co trzeba zrobić żeby wziąć udział w naborze?

Należy złożyć wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” (pliki do pobrania), w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych DOC (na płycie CD, DVD lub innym nośniku).
Listę załączników zamieszczono w ogłoszeniu o naborze (pliki do pobrania).
W plikach do pobrania zamieszczono instrukcję wypełniania wniosku.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski należy składać od 14 lutego do 14 marca 2019 r.

Jaki jest termin realizacji projektów?

Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane w 2019 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.).

 • Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od 19 czerwca do 31 grudnia 2019 r.
 • Ze środków własnych (w tym również pochodzących z innych źródeł) mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Gdzie dostępne są szczegóły dotyczące ogłoszenia naboru?

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków (pliki do pobrania).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

 • Kamila Kowalikowska-Stefens, kierownik Wydziału, pokój 314, tel. (22) 59-79-244,
 • e-mail: kamila.kowalikowska@mazovia.pl
 • Emilia Walczak, pokój 308, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl
 • Aleksandra Malenta, pokój 315, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl

 

 

powróć