Pin It

Środki na „małe dotacje” w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W budżecie województwa na 2019 rok dostępne są środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym zostały wolne środki finansowe w kwocie 60 210,50 zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Powołany przepis wskazuje, iż na wniosek organizacji pozarządowej samorząd województwa może, uznając celowość realizacji zadania, przyjąć ofertę wykonania zadania publicznego i dofinansować ją do kwoty 10 000,00 zł bez ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Działania projektowe wymienione w zadaniu 4 obejmować mogą, w szczególności:
1. organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, targach i konferencjach promujących rolnictwo ekologiczne i pszczelarstwo na terenie Mazowsza,
2. organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających popularność rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa na Mazowszu,
3. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa Mazowsza,
4. spotkania edukacyjne, organizowanie warsztatów/seminariów z zakresu rolnictwa ekologicznego i pszczelarstwa,
5. promocja innowacji w rolnictwie,
6. organizowanie konkursów związanych z rolnictwem ekologicznym i pszczelarstwem,
7. tworzenie systemów informacji na temat rolników ekologicznych i pszczelarzy,
8. organizacja seminariów dotyczących sprzedaży i marketingu produktów związanych z rolnictwem ekologicznym i pszczelarstwem,
9. organizacja wizyt studyjnych u producentów ekologicznych i pszczelarzy na Mazowszu,
10. ułatwienie transferu wiedzy i innowacji poprzez udział w targach i zapoznanie się z najnowszymi technologiami w sektorach związanych z rolnictwem ekologicznym i pszczelarstwem,
11. wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności,
12. poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich.

Zasady:
1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł.
2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego.
4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
5. Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2019 roku.
6. Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
7. Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl.

Ofertę wygenerowaną z systemu i/lub potwierdzeniem należy również złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „RW-OW-I Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym – art. 19a”
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ww. ustawą, a w szczególności z art. 19a. Poniżej przydatne linki:
http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/zasady-przyznawania-dotacji.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59 79 151 i (22) 59 79 216.

powróć