Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2020 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Składanie ofert przez generator Witkac.pl będzie możliwe od 3 lutego 2020 r.

Rodzaj zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małych dotacji”:
1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł.
2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego).
4. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.
5. Projekt powinien być adresowany do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego otwartego konkurs ofert.
6. Wnioskowane zadanie powinno mieć realny i skonkretyzowany charakter oraz nie może obejmować swoim zakresem rzeczowym jedynie zakupu sprzętu sportowego lub zakupu sprzętu sportowego połączonego z wynagrodzeniem trenera/opiekuna.

Zasady przyznawania dotacji
1. Proponowane do realizacji zadanie publiczne musi być zgodne z działalnością statutową Oferenta - ofertę może złożyć jedynie podmiot, który prowadzi działalność statutową w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Oferent składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl.
3. Oferty należy składać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Powyższy termin ma charakter instrukcyjny, jednak złożenie oferty w terminie bezpośrednio zbliżonym do dnia rozpoczęcia realizacji zadania może skutkować brakiem faktycznej możliwości przeprowadzenia procedury wskazanej w art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
4. W przypadku kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się jedynie ofertę złożoną za pomocą Generatora ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1 dokumentu, o którym mowa w pkt 2. Oferty niewygenerowane za pomocą Generatora nie będą podlegały ocenie.
5. Złożona oferta musi zakładać osiągnięcie określonych celów i rezultatów. Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania publicznego to:
a) liczba drużyn lub klubów sportowych będących odbiorcami zadania;
b) liczba uczestników/zawodników będących odbiorcami zadania;
c) liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np.: liczba dni turniejowych, liczba konkurencji sportowych
Uwaga – rezultaty zawarte w złożonej ofercie muszą być mierzalne.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. O uznaniu celowości realizacji zadania decyduje Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uznania/nieuznania celowości realizacji zadania nie przysługują środki odwoławcze.
8. W przypadku przyznania oferentowi dotacji niższej niż wnioskowana, konieczna będzie aktualizacja oferty. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzenie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie.
9. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu pochodzącego z dotacji nie więcej niż o 15 % jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu.

Warunki rozliczenia realizacji zadania publicznego
1. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie w oparciu o weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego oraz stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
2. Weryfikacja poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów i działań odbywać się będzie na podstawie danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie zaakceptowane, a dotacja rozliczona jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie.
4. W przypadku, gdy:
1) nie wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane lub poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie,
2) wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie,
rozliczenie dotacji nastąpi po analizie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta, a w razie konieczności zostanie ustalona kwota dotacji podlegająca zwrotowi, z zachowaniem zasady proporcjonalności.
5. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod numerami telefonów: (22) 59 79 417; (22) 59 79 436; (22) 59 79 414; (22) 59 79 418.

powróć