Pin It

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”:

1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu.
2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu.
3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego.
4) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.


Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 4 do 25 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W pracach komisji nie może brać udziału osoba powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była, bądź nadal jest:

      1)   związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
2)  
członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;
3)  
członkiem ww. podmiotu;
4)  
wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu;
5)  
członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot;
6)  
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;      
7)  
w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS, bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1)   osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, I piętro, pokój 125a w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nie otwierać przed 25 marca 2021 r.”;

2)   za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Nie otwierać przed 25 marca 2021 r.”

3)   za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład komisji wybrane zostaną przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Jeżeli w otwartym naborze zgłoszona zostanie tylko jedna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji osobę reprezentującą organizację pozarządową.

Jeżeli w otwartym naborze nie zostanie zgłoszona żadna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

 

 


Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej

pobierz 

powróć