Pin It

Na mocy uchwały nr 413/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 roku przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 156 oferentów.

Departament Edukacji Publicznej i Sportu informuje, że w związku z powyższą decyzją pozostała do wydatkowania kwota 70 370 zł. Nabór ofert realizowany w trybie pozakonkursowym (art. 19a) – zostanie wznowiony 25 marca 2021 r. o godz. 8.00 i będzie trwał do momentu wykorzystania całego limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod numerami telefonów: (22) 59 79 417 – Beata Krawczuk; (22) 59 79 436 – Bartłomiej Wasilewski; (22) 59 79 414 – Włodzimierz Figarski.

powróć