Pin It

Uchwałą nr 57/21 z dnia 18 maja 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 134 podmiotom w łącznej kwocie 10 750 000 zł.

Uchwała została podjęta po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami Komisji opiniującej złożone wnioski, która została powołana uchwałą zmieniającą nr 566/223/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Komisja zaproponowała udzielenie dotacji w kwotach niższych od wnioskowanych, aby w ten sposób można było dofinansować jak największą liczbę podmiotów.

Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a Wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku o udzielenie dotacji. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, Wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

1.  Emilia Walczak, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl 
2.  Katarzyna Mielczarska – Sitek, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl 
3.  Aleksandra Malenta, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl
4.  Piotr Ptasiński, tel. (22) 59- 79- 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia naboru

pobierz

Wykaz wniosków ocenionych merytorycznie

pobierz

 

powróć