Pin It

UWAGA!

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - ogłoszonego uchwałą nr 434/217/21 z dnia 23 marca 2021 r., zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Maksymalny termin rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa, przewiduje się do 30 listopada 2021 r.

powróć