Pin It

Uchwałą nr 57/21 z dnia 18 maja 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 134 podmiotom w łącznej kwocie 10 750 000 zł.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 105/21 z dnia 6 lipca 2021 r. udzielił dodatkowych 20 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

1.  Emilia Walczak, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl
2.  Katarzyna Mielczarska – Sitek, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl
3.  Aleksandra Malenta, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl
4.  Piotr Ptasiński, tel. (22) 59- 79- 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl

 Zaktualizowany wykaz wniosków ocenionych merytorycznie

pobierz

 

powróć