Pin It

Nabór uzupełniający wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy

Zarząd Województwa Mazowieckiego 26 lipca 2022 r. podjął uchwałę nr 1222/340/22 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (dalej zwany Instrument „Mazowsze dla Młodzieży”).

UWAGA TERMINY!

Wnioski w ramach naboru uzupełniającego w ramachInstrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” należy składać w terminieod 29 lipca do 12 sierpnia 2022 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli Wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 12 sierpnia 2022 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.
W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku na adres e-mail Departamentu: organizacyjny@mazovia.pl przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek, za wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć jeden Wniosek na każdą dzielnicę.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” należy sporządzić wg załączonego wzoru  w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wójt/ Burmistrz/Starosta/Prezydent miasta) przy kontrasygnacie Skarbnika gminy/powiatu/miasta.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów  i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, zmienionym uchwałą nr 1222/340/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2022 roku.

Cel

Poprawa jakości i wzmocnienie działania Młodzieżowych Rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy oraz wsparcie gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, które planują w 2022 roku powołanie Młodzieżowych Rad, poprzez udzielanie im pomocy finansowej.

Uprawnieni Wnioskodawcy

Pomoc finansowa w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” jest przeznaczona dla gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy.

UWAGA!

Nabór uzupełniający nie dotyczy gmin/powiatów i dzielnic m. st. Warszawy, które znalazły się na Liście Beneficjentów Zadania w danym roku kalendarzowym.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte następujące Zadania o charakterze bieżącym związane z inicjatywą Młodzieżowych Rad, w przypadku:

 1. wzmacniania działania już istniejących Młodzieżowych Rad polegające na:
 • organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
 • realizowaniu inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
 • działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących Młodzieżowych Rad,
 • podnoszeniu kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach);
 1. powołania Młodzieżowych Rad polegające na:
 • organizowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej do Młodzieżowej Rady (m. in. plakaty, ulotki, media społecznościowe, lokalne portale internetowe),
 • organizowaniu sesji Młodzieżowych Rad (m.in. opracowanie i przekazanie młodzieżowym radnym materiałów edukacyjno-informacyjnych, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji, koszt dojazdu na sesje dla młodzieżowych radnych i ich opiekunów, koszt wynajęcia sali, koszt udziału prelegenta podczas sesji inauguracyjnej),
 • organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/ warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
 • podnoszeniu kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach).

Zasady udzielania pomocy finansowej

 1. Pomoc finansowa na realizację Zadania w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”, może wynieść do 90 % kosztów kwalifikowalnych Zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.
 2. Minimalna procentowa wartość wkładu własnego Beneficjenta po udzieleniu pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie musi wynieść nie mniej niż 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych Zadania.
 3. W przypadku naboru uzupełniającego dofinansowanie może dotyczyć jednego lub kilku Zadań, przy czym na:
 • działania informacyjno-promocyjne dotyczących Młodzieżowych Rad,
 • podnoszenie kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad,
 • realizowanie inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
 • organizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej

– można przeznaczyć, odpowiednio na każde z tych Zadań, maksymalnie kwotę po 5 000 zł.

4. Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji Zadania, np. laptop, drukarka, skaner, rzutnik, tablet itp. nie może przekroczyć 25 % kosztu    całkowitego Zadania.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Patrycja Domańska-Sosińska, tel. 22 597 96 58
 • Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74

Uchwała nr 1222/340/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży"

pobierz

 

Załącznik do uchwały - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży"

pobierz

 

Regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”

pobierz

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Sprawozdanie końcowe

pobierz

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Karta oceny formalnej wniosku

pobierz

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Kryteria oceny merytorycznej

pobierz

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wskazówki

pobierz

 

 
powróć