Pin It

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn.:

 1. „Rozwijam się ! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego”,
 2. „Rozwijam się ! - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego”,
 3. „MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia”,
 4. „Jestem stąd – moja okolica”,
 5. „Dziennikarze lokalni  - uczniom”,
 6. „Przystanek Relacje 2.0” - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego”,
 7. „Zrozumieć Świat przez Doświadczenia – Edycja 3”,
 8. „Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 – warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych”,
 9. „Mogę więcej, edycja 2 – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 27 stycznia do 17 lutego 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W pracach komisji konkursowej nie może brać udziału osoba powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba, która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była bądź nadal jest:

 1. związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 2. członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;
 3. członkiem ww. podmiotu;
 4. wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu;
 5. członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot;
 6. w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;
 7. w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1]
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania) na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład komisji konkursowej wybrane zostaną przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Jeżeli w otwartym naborze zgłoszona zostanie tylko jedna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji konkursowej osobę reprezentującą organizację pozarządową.

Jeżeli w otwartym naborze nie zgłoszona zostanie żadna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji konkursowej dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną powołane w skład komisji konkursowej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.


[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

pobierz

 

powróć