Pin It

Aktualizacja

Uchwałą nr 156/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2023 roku rozstrzygnął nabór nabór wniosków i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”.

Informujemy, że w ramach programu ,,Mazowsze dla Zabytków 2023" Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dodatkowe dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego.

Przyznanie wsparcia finansowego kolejnym podmiotom było możliwe dzięki oszczędnościom, które powstały m.in. w wyniku rezygnacji z dotacji przez czterech beneficjentów.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia prac, na które przyznano dotacje, zostaną uregulowane w umowach.
Aktualny wykaz udzielonych dotacji można znaleźć w załączniku do uchwały nr 100/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2023 roku zmienionej uchwałą nr 135/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2023 roku oraz uchwałą nr 156/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2023 roku . 


Uchwałą nr 100/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”. 


W ramach programu przyznano dotacje 148 podmiotom w łącznej kwocie 13 800 000 zł.
W terminie naboru wpłynęło 255 wniosków, z których wymogów formalnych nie spełniło 49. Pozostałe 206 wniosków podlegało ocenie merytorycznej.

W związku z rezygnacją z przyznanych dotacji przez kilka podmiotów, zaistniała konieczność dokonania w uchwale stosownych zmian.
Zaktualizowany wykaz wniosków znajduje się w uchwale nr 135/23 z dnia 11 lipca 2023 r.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl.

powróć