Pin It

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2024–2028 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie "Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej".

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2028 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie "Zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo-terapeutycznej"

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 20 października do 10 listopada 2023 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W pracach komisji nie może brać udziału osoba, powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była, bądź nadal jest:

1)     związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
2)     członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;
3)     członkiem ww. podmiotu;
4)     wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu; 
5)     członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot; 
6)     w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami          prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;
7)     w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1)  osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, I piętro, pok.125, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zlecenie prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Nie otwierać przed 10 listopada 2023 r.”;
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zlecenie prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Nie otwierać przed 10 listopada 2021 r.”– o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania; 
3)  za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/mcps1.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład komisji konkursowej wybrane zostaną przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Jeżeli w otwartym naborze zgłoszona zostanie tylko jedna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji konkursowej osobę reprezentującą organizację pozarządową.

Jeżeli w otwartym naborze nie zgłoszona zostanie żadna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do komisji konkursowej dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną powołane w skład komisji konkursowej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.du Województwa Mazowieckiego.


 

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

pobierz

 

 

powróć