Pin It

UWAGA!

W ramach naboru uzupełniającego organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 działającej na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn, który trwał od 23 lutego do 3 marca 2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.  


Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2023 r. poz. 571) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 

ogłasza

nabór uzupełniający organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

1. Nazwa programu:

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM21-27)

2. Obszar tematyczny:

               jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn.    

         3. Nabór obejmuje wybór 1 organizacji pozarządowej do składu KM FEM21-27.

Kandydat na członka i stały zastępca członka KM FEM21-27 powinni spełniać następujące kryteria:

        1) posiadać nieposzlakowaną opinię;

2) posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEM 2021-2027;

3) brać aktywny udział i angażować się w konsultowanie programu FEM 2021-2027;

4) posiadać znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego;

5) dysponować czasem niezbędnym do prac w Komitecie;

6) posiadać tzw. kompetencji miękkich: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu od środowisk, które członkowie Komitetu reprezentują.

4. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.

5. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEM21-27 od 23 lutego do 3 marca 2024 roku do końca dnia. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEM21-27, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, należy przesłać w formie dostępnej [1], w formacie .pdf,  na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Zgłoszenie do KM FEM21-27_nabór uzupełniający.

Zgłoszenia przesłane po terminie, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

7. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl,w tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27_nabór uzupełniający.

8. Komisja Wyborcza na podstawie oceny doświadczenia zgłoszonych organizacji dokona wyboru organizacji pozarządowej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.


[1] Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062).

 

Uchwała nr 12/2024 Komisji Wyborczej

pobierz

Kalendarz wyborczy

pobierz

Formularz zgłoszeniowy

pobierz

 

powróć