Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Dzień z Konikiem Polskim” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Dzień z Konikiem Polskim”, wybranegodo realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 8 do 29 lipca 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W pracach komisji konkursowej nie może brać udziału osoba powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba, która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była bądź nadal jest::

  1. związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
  2. członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;
  3. członkiem ww. podmiotu;
  4. wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu;
  5. członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot;
  6. w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest związana  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;
  7. w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8:00-16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125a;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład Komisji konkursowej wybrane zostaną przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w drodze uchwały spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Jeżeli w otwartym naborze zgłoszona zostanie tylko jedna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do Komisji konkursowej osobę reprezentującą organizację pozarządową. Jeżeli w otwartym naborze nie zgłoszona zostanie żadna osoba, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego z własnej inicjatywy będzie mogła zgłosić do Komisji konkursowej dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną powołane w skład Komisji konkursowej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

pobierz

powróć