Pin It


Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył uwagi, wnioski i opinie dotyczące planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 200/205/01 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrza.
 

powróć