Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: FUNDACJA THEY Tytuł oferty: Turniej bilardowy o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego w Radomiu Wnioskowana kwota dotacji: 8 900


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki Tytuł oferty: IV Przełaj Winanda Osińskiego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytuł oferty: Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców Mazowsza „Ruch to Zdrowie” Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: WARSZAWSKI KLUB PAINTBALLOWY Tytuł oferty: „Otwarte Campy Juniorskich Reprezentacji Paintballowych – droga na Mistrzostwa” Wnioskowana kwota dotacji: 9 780


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion Tytuł oferty: Międzyszkolny Turniej w Unihokeja w Nowym Duninowie Wnioskowana kwota dotacji: 10 000