Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 05.08.2022 Nazwa organizacji: Klub Karate Tradycyjnego Tytuł oferty: Gwiazdkowa integracja Polsko-Ukraińska Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 05.08.2022 Nazwa organizacji: Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI Tytuł oferty: Moje super moce - integracja poprzez sport i zabawę. Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 05.08.2022 Nazwa organizacji: GO AHEAD Tytuł oferty: Paɜoм – znaczy razem! Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 05.08.2022 Nazwa organizacji: Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki Tytuł oferty: Polsko-ukraińska integracja rodzin głuchych Wnioskowana kwota dotacji: 9 980


Data dodania: 03.08.2022 Nazwa organizacji: Sierpeckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Zycie” Tytuł oferty: Aktywni i szczęśliwi -Dni Integracji Wnioskowana kwota dotacji: 9 900