Pin It

Województwo Mazowieckie, w celu spełnienia warunku podstawowego wskazanego w tzw. Rozporządzeniu ogólnym jakim jest opracowanie regionalnych plantów transportowych, opracowało Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, spełniając warunek podstawowy Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 515/313/22 przyjął:

  1. Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku,
  2. Prognozę oddziaływania na środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku.

            Celem Planu jest zapewnienie spójności długofalowych działań i kompleksowego planowania potrzeb inwestycyjnych w obszarze transportu na Mazowszu oraz zapewnienie spójnej sieci transportowej z województwami ościennymi, a także krajową siecią transportową.

            Plan wskazuje cele rozwoju systemu transportowego Województwa Mazowieckiego, które opracowane zostały w oparciu o cele wskazane w dokumentach na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, jak również w oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy sytuacji przestrzennej i demograficznej na Mazowszu, diagnozę systemu transportowego województwa mazowieckiego, analizę realizacji usług publicznego transportu zbiorowego, modelowanie ruchu a także przy uwzględnieniu zapisów Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

1

 Prognoza do RPT

pobierz

2

 Regionalny Plan Transportowy

pobierz

3

 Załącznik 1 - Inwestycje na poziomie krajowym

pobierz

4

 Załącznik 2 - Inwestycje na poziomie regionalnym

pobierz

5

 Załącznik 3 - Inwestycje na poziomie lokalnym

pobierz

6

 Załącznik 4 - Inwestycje zrealizowane w latach 2014-2020

pobierz

7

 Załącznik 5 - Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2014-2020 (+3 lata)

pobierz

 

 
 
 
 
powróć