Wolontariusze dla Mazowsza

I Kadencja 2019-2022

Klauzula informacyjna – konsultacje program współpracy

1.       Administratorem danych osobowych Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

2.       Dane osobowe:

              1)     osób zgłaszających zmiany będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym  - art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanej dalej RODO), w celu realizacji zapisów art. 5a ust. 1 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

              2)     reprezentantów Organizacji zgłaszających zmiany do Programu współpracy, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z przepisówprawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie zgłoszenia propozycji zmian do Programu współpracy z organizacjami pozarządowym na 2024 rok. Podanie tych danych jest warunkiem ważności podejmowanych przez Organizacje czynności.

3.       Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno -organizacyjną Urzędu oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.       Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, zostaną opublikowane na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl.

5.       W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo żądania:

              1)     dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku osób zgłaszających zmiany przysługuje dodatkowo prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;

              2)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.       Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku osób zgłaszających zmiany konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  ewentualnej odrębnej korespondencji ze zgłaszającym propozycje zmian.

Polityka cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą pod adresem ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony www.mazovia.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

wylacz_cookie Trwałe Zgoda cookie - wyłączenie okienka

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Zgoda newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania newslettera strony www.dialog.mazovia.pl. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przesyłania informacji publikowanych na stronie www.dialog.mazovia.pl, na podstawie zgody, nie będą udostępniane innym odbiorcom, będą przechowywane nie dłużej, niż czas świadczenia usługi, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie informacji.