Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 19.02.2020 Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego Tytuł oferty: Mistrzostwa Polski WPF/IBFF w Kulturystyce i Fitness 09.05.2020 Wnioskowana kwota dotacji: 4 980


Data dodania: 19.02.2020 Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego Tytuł oferty: Mistrzostwa Europy XPC w Trójboju Siłowym 3-5.04.2020 r. Wnioskowana kwota dotacji: 9 960


Data dodania: 19.02.2020 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JAWOR" Tytuł oferty: Mazowiecka Letnia Olimpiada Sportowa 2020 Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 19.02.2020 Nazwa organizacji: ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA SPORTU Tytuł oferty: II RODZINNA AKADEMIA AKTYWNOŚCI Wnioskowana kwota dotacji: 9 500


Data dodania: 19.02.2020 Nazwa organizacji: Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark Tytuł oferty: Szelkowski Festyn Sportowo - Kulinarny - "Biegniemy w 100-lecie bitwy pod Szelkowem" Wnioskowana kwota dotacji: 9 900