Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim Tytuł oferty: Zakochaj się w sporcie 2020! Piknik sportowy i turniej piłki siatkowej Wnioskowana kwota dotacji: 9 968


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim Tytuł oferty: I Zimowy Turniej Piłki Nożnej na hali w Makowie Mazowieckim Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Promyk Tytuł oferty: Regaty kajakowe Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Włościańska Tytuł oferty: VIII bieg z okazji uchwalenia konstytucji 3-go maja Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.02.2020 Nazwa organizacji: Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo Szydłowiec Tytuł oferty: XV Letni obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Kyokushin Karate Matsushima Polska pod hasłem: "Karate Kyokushin - właściwą drogą życia". Wnioskowana kwota dotacji: 9 700