Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy JUDO OLIMP Bielsk Tytuł oferty: Międzypowiatowy Turniej Funny Judo dla Najmłodszych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Gimnazjalny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy NAPRZÓD Skórzec Tytuł oferty: 63 Mazowiecki Turniej Tenisa Sportowego im. Redaktora Janusza Strzałkowskiego - Finał Regionalny Wnioskowana kwota dotacji: 9 800


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rowerowe ZIELONY SZLAK Tytuł oferty: MiniMini+ Mazovia: darmowe zawody rowerowe dla najmłodszych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Fundacja PUNTANA Tytuł oferty: Turniej tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości Wnioskowana kwota dotacji: 1 000


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa Stołowego w Józefowie Tytuł oferty: Treningi tenisa stołowego dla amatorów Wnioskowana kwota dotacji: 9 980