Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Klub Dawnych Motocykli Magnet Tytuł oferty: Wiosenny Rajd Motocyklowy Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tytuł oferty: Turniej tenisa stołowego w Gminie Czerwonka Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Judo Ikizama Tytuł oferty: Majówka z Judo camp szkoleniowy z olimpijczykiem dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn Tytuł oferty: VIII Memoriał Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka w Koszykówce Mężczyzn Wnioskowana kwota dotacji: 4 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Radom" Tytuł oferty: Pierwszy Piłkarski Memoriał Andrzeja Jaśkiewicza Wnioskowana kwota dotacji: 9 700