Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 19.03.2019 Nazwa organizacji: I. Fundacja Prorugby Tytuł oferty: Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 19.03.2019 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Tatusiowie Tytuł oferty: Sportowy weekend na wsi Wnioskowana kwota dotacji: 9 800


Data dodania: 19.03.2019 Nazwa organizacji: II. Stowarzyszenie "Przez Sport w Przyszłość" Tytuł oferty: I Ogólnopolskie drużynowo-indywidualne biegi przełajowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych dziewcząt i chłopców Szkolnego Związku Sportowego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 19.03.2019 Nazwa organizacji: Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie Tytuł oferty: Trochę ruchu dla zdrowia Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 19.03.2019 Nazwa organizacji: III. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Proch" Tytuł oferty: XXIII Memoriał Henryka Zatorskiego Wnioskowana kwota dotacji: 4 950