Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy "LUKS KOWALA" Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Fundacja Promyk Słońca Dzieciom Tytuł oferty: W zdrowym ciele zdrowy duch preferujemy ciągły ruch Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Nasiadki" Tytuł oferty: 51 Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakówku Tytuł oferty: Mistrzostwa Powiatowe Strażaków w Piłkę Siatkową Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Centrum Tytuł oferty: XII Piłkarski Turniej Mazowieckich Służb Mundurowych Wnioskowana kwota dotacji: 9 500