Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa Tytuł oferty: Otwarty Impulsowy Turniej Ciężarowy "Mazowieckie Mikołajki" Wnioskowana kwota dotacji: 9 900


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Fundacja Inkubator Inicjatyw Lokalnych Tytuł oferty: Harmonia Ruchu - Zdrowy Kręgosłup Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu" Tytuł oferty: Turniej Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną 2024 Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa Tytuł oferty: "Od Dużego do Małego Każdy Dźwiga na Całego" - Ogólnopolski Turniej w Wieloboju Atletycznym i Podnoszeniu Ciężarów 2024 Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy "Mazowsze" Teresin Tytuł oferty: Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym Wnioskowana kwota dotacji: 10 000