Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO ,,OLIMPIJCZYK" Tytuł oferty: ORGANIZACJA I RZUTU RADOMSKIEJ LIGI ZAPAŚNICZEJ W GRUPIE WIEKOWEJ DZIECI, MŁODZIK w 2023r w zapasach w stylu klasycznym Wnioskowana kwota dotacji: 5 130


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych " Nasze Dzieci " Tytuł oferty: Turniej tenisa stołowego dla dzieci z pieczy zastępczej Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO ,,OLIMPIJCZYK" Tytuł oferty: 50 JUBILEUSZOWY MEMORIAŁ IM.WŁADYSŁAWA MIAZIO - PUCHAR POLSKI KADETÓW w ZAPASACH w STYLU KLASYCZNYM Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: LKS Mazowsze Jednorożec Tytuł oferty: Zdrowo bo na sportowo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" Tytuł oferty: Bieg Niepodległości 2023 Wnioskowana kwota dotacji: 6 800