Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Fidei" Węgrów Tytuł oferty: Szachisto - Twój Ruch Wnioskowana kwota dotacji: 9 870


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: KLUB SPORTOWY "BOGORIA" Tytuł oferty: VII Ogólnopolski Turniej Pingla Cup Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach Rafałach Tytuł oferty: Piknik sportowy- aktywnie w Glinkach Rafałach Wnioskowana kwota dotacji: 4 689


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Warsaw Rowing Club Tytuł oferty: SUP'er Mazowsze Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich "Pilicaki" w Zabielu-Pilikach Tytuł oferty: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2021 wśród młodszego i starszego pokolenia Wnioskowana kwota dotacji: 10 000