Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Żołnierzyk Brudki Stare Tytuł oferty: Zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące do nauki gry w tenisa stołowego i tenisa ziemnego Wnioskowana kwota dotacji: 8 000


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki Tytuł oferty: Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów Tytuł oferty: Grand Prix Mazowsza w Tenisie Stołowym Wnioskowana kwota dotacji: 8 200


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie" Tytuł oferty: XIV Mazowiecki Bieg Norwidowski (200-lecie urodzin C.K. Norwida) - Dębinki 2021 Wnioskowana kwota dotacji: 9 300


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Klub Sportowy OTM Lesznowola Tytuł oferty: Ręczne Granie - Letnie turnieje piłki ręcznej Wnioskowana kwota dotacji: 8 500