Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 24.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Aktywni - Pozytywni" z siedzibą w Stanisławowie, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów Tytuł oferty: Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 24.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Aktywni - Pozytywni" z siedzibą w Stanisławowie, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów Tytuł oferty: Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Wnioskowana kwota dotacji: 5 000


Data dodania: 24.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" Tytuł oferty: Legionowski tydzień osób niepełnosprawnych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 27.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin Skarb Nadziei Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku Tytuł oferty: "Morze, plaża i ... nauka! " - organizacja wyjazdu edukacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z powiatów: pułtuskiego, makowskiego, legionowskiego oraz płońskiego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 27.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Ku przyszłości" Tytuł oferty: Integracyjne spotkanie kulturalne "W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja" dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców z powiatu sokołowskiego, węgrowskiego i siedleckiego województwa mazowieckiego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000