Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 22.07.2020 aktualizacja: 27.10.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na rzecz osób Niepełnosprawnych "JESEM, BY POMAGAĆ" Tytuł oferty: Spotkanie z historią - tajemnice zamku Gniew Wnioskowana kwota dotacji: 7 970


Data dodania: 15.07.2020 Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich "GOŹDZIK" Tytuł oferty: Działania na rzecz aktywizacji seniorów w środowisku wiejskim, integracji społecznej i międzypokoleniowej Wnioskowana kwota dotacji: 9 175


Data dodania: 10.06.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli Tytuł oferty: Podniesienie potencjału ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Pogorzel i działania edukacyjno- infromacyjne celem wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Osieck, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 25.05.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszeniena Inicjatyw Społecznych Impuls Tytuł oferty: Wsparcie instytucji z terenu Gminy Łomianki w walce z COVID-19 Wnioskowana kwota dotacji: 9 300