Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Gminny Ludowy Klub Sportowy Relax Radziwiłłów Tytuł oferty: Relax Kids Cup 2021 Wnioskowana kwota dotacji: 5 000


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORŁY Tytuł oferty: Sportowe Zmagania Sołectw Gminy Opinogóra Górna Wnioskowana kwota dotacji: 6 950


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO ,,OLIMPIJCZYK" Tytuł oferty: Organizacja III Mikołajkowego Rzutu Radomskiej Ligi Zapaśniczej w grupie wiekowej dzieci, młodzik w 2021 roku Wnioskowana kwota dotacji: 4 230


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: RADOMSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO ,,OLIMPIJCZYK" Tytuł oferty: Organizacja II Rzutu Radomskiej Ligi Zapaśniczej w grupie wiekowej dzieci, młodzik w 2021 Wnioskowana kwota dotacji: 4 230


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Fundacja Pogodna Szkoła Tytuł oferty: Międzyszkolne Mistrzostwa w Warcabach i Szachach Wnioskowana kwota dotacji: 6 400