Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark Tytuł oferty: Teatr bez barier (nie) pełnosprawnych akrtystów Wnioskowana kwota dotacji: 8 650


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki" Tytuł oferty: Poznaję Mazowsze, moją małą ojczyznę. Wycieczka do skansenu w Łowiczu okazją do rekreacji i edukacji kulturowej grupy młodzieży z autyzmem Wnioskowana kwota dotacji: 9 870


Data dodania: 21.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek FENIKS Tytuł oferty: Podlasie na weekend Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 21.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Forgo For Social Economy Tytuł oferty: Aktywni Niepełnosprawni Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 21.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Karuzela" Tytuł oferty: Mikołajki w Górach Wnioskowana kwota dotacji: 10 000