Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek Tytuł oferty: Historyczny Raj Rowerowy Wnioskowana kwota dotacji: 8 500


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu Tytuł oferty: Mazowieckie Mikołajkowe Konfrontacje Tańca Sportowego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: KLUB PRZYJACIÓŁ WYSZKOWA Tytuł oferty: Organizacja wyścigu rowerowego dla dzieci podczas 8 etapu „Poland Bike Marathon” Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu Tytuł oferty: Mazowieckie Warsztaty Tańca Sportowego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy "Iłżanka" Kazanów Tytuł oferty: "III Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Jednostek Straży Pożarnej" Wnioskowana kwota dotacji: 9 900