Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Instytutu Wsparcia i Rozwoju Tytuł oferty: "Mam Talent - festyn talentów osób niepelnosprawnych" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uposledzonych Umysłowo Lub Fizycznie "Dobra Wola" Tytuł oferty: XVI Półkolonie Dobrej Woli 2020 15+ Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START Tytuł oferty: Turniej tenisa stołowego osób z niepełnosprawnościami Wnioskowana kwota dotacji: 7 250


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji Tytuł oferty: V Spartakiada WTZ Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.07.2020 Nazwa organizacji: Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark Tytuł oferty: Teatr bez barier (nie) pełnosprawnych akrtystów Wnioskowana kwota dotacji: 8 650