Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy Fala Tytuł oferty: Puchar Północnego Mazowsza w tenisie stołowym Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Klub Sportowy "Watra Mrozy" Tytuł oferty: Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży - zajęcia z piłki nożnej - w tym propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Siedlecki Klub Sportowy "GLADIATOR" Tytuł oferty: Letnia Akademia Sportów Walki Wnioskowana kwota dotacji: 9 700


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Siedlecki Klub Sportowy "GLADIATOR" Tytuł oferty: Piknik Sportów Walki Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.02.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek Tytuł oferty: Historyczny Raj Rowerowy Wnioskowana kwota dotacji: 8 500