Obrazek przedstawialogo województwa mazowieckiego. napis "Mazovia serce Polski.w kolorze czerwonym

Program współpracy na 2021 przyjęty

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2020 roku przyjął Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Obraz przedstawia wirusy sars-cov-2

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń dotacji wraz z odpowiedziami

Każdorazowo – rozliczając dotację należy zwrócić uwagę na fakt, że w związku epidemią Covid-19 ustawodawca wprowadził szczególne rozwiązania dotyczące również postępowania dotacyjnego. Zawarte są one w ustawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z poźn. zm.). To główne przesłanie stworzonego w biurze obsługującym prace Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współprzacy z organizacjami pozar ...

Są wyniki Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

38 tys. mieszkańców Mazowsza, którzy wzięli udział w głosowaniu pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zdecydowało o wyborze 63 projektów. – Mazowszanie przygotowali nie tylko ciekawe projekty, ale wykazali się dużą aktywnością podczas głosowania– podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

obrazek-komisja

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2020 r. – Aktualizacja

Uchwałą nr 103/20 z dnia 7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 90 podmiotom w łącznej kwocie 6 992 000 zł.
 

logo RIS MAZOVIA #mazonowsze

Nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza!

Zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Kończy się okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Nie oznacza to jednak końca starań Samorządu Województwa Mazowieckiego o rozwój środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Aby umożliwić kontynuację dotychczasowych działań, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentne ...