Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" (2)

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „< ...

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości"

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

grafika  przedstawia znak zakazu dotyczący virusa SARS-COV-2

Wybrano realizatorów zadań mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w 2021 roku.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 2 lutego 2021 r. podjął uchwałę nr 143/204/21 w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19, w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/200/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

COVID-19 znak zakazu

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowiecki ...