Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"< ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Ogłoszenie o naborze osób na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2021 r. zadań Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyż ...

Chcemy Wiedzieć Więcej. Spotkanie z Sarą Michalską, Pełnomocniczką Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sara Michalska jest Pełnomocniczką Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi od 30 października 2020 roku.
Kim jest? Jakie ma plany? Jak widzi rolę organizacji pozarządowych? Jak będzie rozwijać współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi.

grafika z napisem małe dotacji

Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje” – możliwość składania ofert od 22 lutego 2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2021 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 779 800 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).