Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu na współorganizację wydarzeń w ramach Programu “Bardzo Młoda Kultura – mazowieckie”

 

Rusza tegoroczna edycja Konkursu na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej, prowadzonego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie. Konkurs przeznaczony jest dla partnerstw z sektora oświaty i kultury. Na ich dofinansowanie przeznacza się w tym roku 50 tysięcy złotych.

napis "komunikat otwarte konkursy ofert"

Lista rezerwowa ofert wybranych do dofinansowania w ramach naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych 2 lutego 2021 r. podjął decyzję o zamknięciu możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” mającego na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19. Tego samego dnia Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu listy rezerwowej z pozytywnie ocenionych ofert, złożonych w systemie Witkac.pl do 2 lutego br., które nie zostały dofinansowane z powodu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na to zadanie. Jednocześnie 3 marca br. Zarząd ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu"

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawo ...