Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn.: „Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych i obszarów chronio ...

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie pn.: „Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”.

Tekst Małe dotacje

Zawieszony nabór ofert na „małe dotacje” z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Mając na uwadze fakt złożenia bardzo dużej liczby ofert, w których wartość kwot wnioskowanych znacznie przekracza limit środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2024 rok, niniejszym informujemy, że nabór ofert realizowany w trybie pozakonkursowym (art. 19a) za pomocą generatora Witkac.pl - zostaje zawieszony.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie powierzenia realizacji zadań pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie dzieci i mł ...