na tle krajobrazu, parku, budynek - dworek

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2021 r. - aktualizacja

Uchwałą nr 57/21 z dnia 18 maja 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 134 podmiotom w łącznej kwocie 10 750 000 zł.

napis: XXII edycja konkursu  Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

XXII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 22 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany ...

logo Mazowsze serce Polski

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

UWAGA!

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - ogłoszonego uchwałą nr 434/217/21 z dnia 23 marca 2021 r., zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Maksymalny termin rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa, przewiduje się do 30 listopada 2021 r.

plac zabaw, dzieci bawią siw w piaskownicy, obok drzewo, na mim domek, w któym bawią sie dzieci. wchodza po drabinie, bujają się na kole. świeci słońce, fruwają ptaki.

Program „Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji PFR − lokalne organizacje społeczne wspierające dzieci i młodzież z całej Polski mogą wnioskować o granty finansowe

Odpoczynek i regeneracja dzieci i młodzieży są równie ważne dla ich prawidłowego rozwoju i dobrostanu, jak edukacja, dlatego warto, aby czas przerwy wakacyjnej każde dziecko mogło spędzić w wartościowy sposób. Taki cel ma najnowszy ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” przygotowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzięki niemu organizacje z całej Polski będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich projektów i przygotować atrakcyjną ofertę aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. Wnioski można składać do 21 czerwca!

logo Mazowsze serce Polski

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 rok

UWAGA!

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 roktwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 rok – zadania:

„Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”;  „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”.

 

...