napis "komunikat otwarte konkursy ofert"

Przyznano dodatkowe środki na dofinansowanie ofert z listy rezerwowej złożonych w ramach naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 4 maja br. przyznał dodatkowe środki na dofinansowanie 28 ofert z listy rezerwowej (zatwierdzonej przez Zarząd na posiedzeniu 2 marca br.), które wcześniej nie otrzymały dotacji z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.  
Oferenci, którym przyznano środki na realizację zadań, zostaną o tym poinformowani odrębną korespondencją, w celu aktualizacji ofert oraz przesłania dokumentacji niezbędnej do przygotowania umów. ...

Konkurs „Równać Szanse - Małe Granty"

Fundacja Civis Polonus zaprasza do uczestnictwa w Konkursie „Równać Szanse - Małe Granty”. Konkurs ogłoszonym jest w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które ułatwią dobry start w dorosłe życie, młodzieży z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 1 czerwca 2021 r., do godz. 12.00. Organizacji mogą wnioskować o dotacje do 8 500 zł na działania trwające 5 miesięcy, które będą realizowane od 1 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:

●       organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
●       powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
●       powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne; 
●       Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie.

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków. Poniżej link do materiałów informacyjnych o programie Równać Szanse - https://drive.google.com/drive/folders/1hHNu0-6KLi0N_WMLobyx4l3Gnmdq8CdM?usp=sharing

 

Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje” – WAŻNY KOMUNIKAT!

Konkurs „Samorząd Pro Familia 2021”

Ogłoszono Konkurs „Samorząd Pro Familia 2021”. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzg

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań
publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz oc ...