Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. ,,Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 4)" oraz ,,W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza" wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenieo naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 
obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. "Upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza"

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.„Czas na wakacyjną przygodę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”