Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Mazowsze - dialog.mazovia.pl z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-29

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne

Nie jest spełnione kryterium 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie.

Wyłączenia

Część multimediów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy.

Udogodnienia na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, wysoki kontrast, zmiana rozmiaru czcionki, dostęp do tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25
Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, adres e-mail: dialog@mazovia.pl, telefon: 22 5979 661.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu, udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, sposób kontaktu, dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub  jej elementu:

jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu, gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

pocztą na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, mejlem na urzad_marszalkowski@mazovia.pl, przez e-PUAP.

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Informacje o numerze piętra oznaczono kontrastowo. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, aby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie Agata Kowalska – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej, adres e-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl Magdalena Marczakiewicz – Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej, adres e-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl Daniel Potrapeluk – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej, adres e-mail: koordynator_cyfrowy@mazovia.pl
Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”,zadania
pn. ,,Wspieranie projektów realizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości’’.

Zielono Biały Plakat Dołącz Do Projektu szkoleniowo - doradczego

Zgłoś się do Sieci doradców ngo - Fundusze dla Klimatu!

UWAGA! Trwa nabór uzupełniający - zgłoś się do Sieci doradców ngo - Fundusze dla Klimatu!

po lewej stronie zdjęcia flaga Unii Europejskiej a po prawej flaga Polski

Nabór uzupełniający organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

UWAGA! W ramach naboru uzupełniającego organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 działającej na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn, który trwał od 23 lutego do 3 marca 2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.  

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2023 r. poz. 571) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalnośc ...

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadańpublicznyhWojewództwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.