tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze„Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.

Wybory organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 - nabór uzupełniający

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Logo Samorządu

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. (Mazowsze dla zabytków)

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1990/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2023 r.

Ocena formalna organizacji zgłoszonych w naborze uzupełniającym do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027

Komisja Wyborcza zgodnie z § 14 ust. 3 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podaje listę organizacji zgłoszonych w naborze uzupełniającym do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 po ocenie formalnej.