Zielono Biały Plakat Dołącz Do Projektu szkoleniowo - doradczego

Zgłoś się do Sieci doradców ngo - Fundusze dla Klimatu!

UWAGA! Trwa nabór uzupełniający - zgłoś się do Sieci doradców ngo - Fundusze dla Klimatu!

po lewej stronie zdjęcia flaga Unii Europejskiej a po prawej flaga Polski

Nabór uzupełniający organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

UWAGA! W ramach naboru uzupełniającego organizacji kandydującej do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 działającej na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn, który trwał od 23 lutego do 3 marca 2024 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.  

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2023 r. poz. 571) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalnośc ...

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadańpublicznyhWojewództwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. "Kuchnia Mazowsza a reszta Świata", "Światowy Dzień Jabłka" oraz "Przy wspólnym stole" wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024rokuzadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.