Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" (2)

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „< ...

grafika  przedstawia znak zakazu dotyczący virusa SARS-COV-2

Wybrano realizatorów zadań mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w 2021 roku.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 2 lutego 2021 r. podjął uchwałę nr 143/204/21 w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19, w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/200/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

COVID-19 znak zakazu

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowiecki ...

Obrazek przedstawialogo województwa mazowieckiego. napis "Mazovia serce Polski.w kolorze czerwonym

Program współpracy na 2021 przyjęty

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2020 roku przyjął Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.