Rozstrzygnięcie wyborów do składu KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027

Komisja Wyborcza zgodnie z § 16 ust. 1 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, ogłasza rozstrzygnięcie wyborów, organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Uchwała nr 6/2022 Komisji Wyborczej 

pobierz

Załącznik do uchwały_Lista organizacji kandydujących do składu KM FEM21-27

pobierz

 

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2022 r.

W terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku wpłynęło 241 wniosków, z których 39 nie spełniło wymogów formalnych. Pozostałe 202 wnioski podlegały ocenie merytorycznej. Wnioski składane były w formie elektronicznej, poprzez system Witkac.pl.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.

napis: "małe dotacje

Rozstrzygnięcie naboru na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy

19 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1900/369/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyniki wyborów do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027

Komisja Wyborcza zgodnie z § 15 ust. 10 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podaje wyniki wyborów do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.